CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE I CLÀUSULES SOCIALS PER REVERTIR LA DESIGUALTAT DE GÈNERE. OPORTUNITATS I LÍMITS

Iolanda Fresnillo, 2018

Para bajar : PDF (590 KiB)

Resumen :

Les polítiques públiques, també en l’àmbit municipal, sense cap mena de dubte tenen un impacte en la configuració de les relacions econòmiques i socials de l’entorn on es despleguen. Més enllà d’aquelles polítiques es- pecífiques adreçades a la reducció de les desigualtats entre homes i dones o a l’erradicació de les violències de gènere, si ampliem la mirada, veiem que l’aplicació de mesures de transversalitat de gènere o mainstreaming és encara molt limitada a certs àmbits de les polítiques públiques.

En qualsevol cas, des d’una estratègia dual d’impuls de polítiques específi- ques d’igualtat i de transversalitat, l’aplicació de perspectiva de gènere ha d’arribar també a les polítiques de compres i contractació pública de totes les administracions públiques. Com veurem, a partir sobretot de l’aplica- ció de clàusules socials en la contractació pública, s’ha anat avançant en aquest sentit, com a mínim en l’àmbit teòric i de proclamació d’intencions (és a dir, s’ha avançat més a nivell normatiu que no pas de desplegament d’aquestes clàusules socials), tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic i el municipal. Aquest text vol analitzar les oportunitats, però també els límits, d’aplicar la transversalitat de gènere a la compra i contractació pública, a partir del seu desplegament en l’àmbit municipal a Catalunya.

Fuentes :

www.economiasolidaria.org/noticias/las-compras-de-tu-ayuntamiento-pueden-ser-feministas/