Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ

At the end of 2017, a core of people was created that co-shapes the directions of the whole effort, representing the following bodies: