Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību (Cabinet Regulation No. 173 (2018) - Regulations Regarding the Population Groups at Risk of Social Exclusion Risk and Procedures for Granting, Registration and Supervision of the Status of a Social Enterprise)

Latvia - 27/03/2018

Março 2018

Ler artigo completo na página de : likumi.lv

Fontes :

likumi.lv/ta/id/298035-noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-pieskirsanas-registresanas