Εκπαίδευση σε Δράση

Social Solidarity Economy in Europe : affirming a new paradigm trhough IVET curricula innovation

Soana Tortora, Chiara Bonifazi, February 2021

To download : PDF (1.8 MiB)

In other languages : English - français - Português - italiano - română - Deutsch

Summary :

Αυτό το έγγραφο είναι η σύνθεση του προγράμματος Εκπαίδευση σε δράση που σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτές και μια πρόταση για τους θεσμικούς φορείς. Το πρόγραμμα Εκπαίδευση σε Δράση στοχεύει στην προώθηση μιας διαδικασίας μάθησης μέσω της εμπειρίας, της πρακτικής και της συμμετοχής των ομάδων στόχων του έργου σε εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι το δεύτερο παραδοτέο που προέκυψε από το έργο “Strengthening VET trainers’ competences and skills” (Σεπτ. 2019 – Αυγ. 2021), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα the Erasmus+.